Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,601
» Thành viên mới nhất: halinh2507
» Diễn đàn chủ đề: 6,922
» Diễn đàn bài viết: 23,982

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 51 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 51 Khách

Chủ đề Mới nhất
[Share Code] Demo Xổ số k...
Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
6 Giờ trước
» Bài trả lời: 8
» Lượt xem: 245
Demo Chèn và hiển thị hìn...
Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
6 Giờ trước
» Bài trả lời: 8
» Lượt xem: 152
Cho mình hỏi về cách hiện...
Report
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
Hôm qua, 10:14 PM
» Bài trả lời: 6
» Lượt xem: 432
Tự động lấy mã số học sin...
Forms
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
Hôm qua, 10:10 PM
» Bài trả lời: 35
» Lượt xem: 921
Lỗi khi sử dụng hàm Dsum
Forms
Đăng bởi lần cuối: anhemnhangu
Hôm qua, 07:10 AM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 101
Phần mềm quản lý quầy thu...
Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
03-07-15, 04:03 PM
» Bài trả lời: 4
» Lượt xem: 92
Không chọn được DAO 3.6 ...
Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: paulsteigel
03-07-15, 01:31 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 109
Vô hiệu hoá nút chuột với...
Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
03-07-15, 07:23 AM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 44
Cách lưu (back up databas...
Vấn đề chung
Đăng bởi lần cuối: MatTroiNguQuen
02-07-15, 11:33 PM
» Bài trả lời: 18
» Lượt xem: 1,023
SỰ CỐ HÀM VALUE
Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: xuannguyen13
02-07-15, 09:27 PM
» Bài trả lời: 4
» Lượt xem: 63

 
  Cho mình hỏi về cách hiện thị Nam và Nữ riêng 2 cột trong report
Viết bởi: tieu_ngao - Hôm qua, 12:38 PM - Report - Bài trả lời (6)

Mình có cơ sỡ dữ liệu table thông tin gồm: hoten, ngaythang, gioitinh
Trong gioitinh: có nam và nữ 
Mình muốn khi xuất ra báo cáo report thì những ai là Nam thì ở cột riêng và nữ thì cột riêng
Mong dc giúp đỡ...

In mục này

  Lỗi khi sử dụng hàm Dsum
Viết bởi: anhemnhangu - 03-07-15, 04:26 PM - Forms - Bài trả lời (3)

Các bác hướng dẫn giúp; khi sử dụng hàm Dsum trong Report thì nó báo lỗi "Enter Parameter Value"  Q_danh sach.
Em đã làm đúng cú pháp của hàm Dsum=[tên cột];[tên Query];[điều kiện]. Xem file đính kèm
http://www.mediafire.com/download/d5ii0f...+dan.accdb

Cám ơn

In mục này

  Vô hiệu hoá nút chuột với record trên Form - không có msgbox
Viết bởi: tranthanhan1962 - 03-07-15, 07:23 AM - Forms - Không có hồi đáp

Code này hơi bị dài, các bạn cẩn thận khi sau chép.
Tạo một module mới với tên tuỳ ý. Nội dung code trong module như sau:

Mã PHP:
Option Explicit

Private Declare Function VirtualAlloc Lib "kernel32" (ByVal Address As LongByVal Size As LongByVal AllocationType As LongByVal Protect As Long) As Long
Private Declare Function GetModuleHandleA Lib "kernel32" (ByVal ProcName As String) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal Module As LongByVal ProcName As String) As Long
Private Declare Sub CopyMemoryAnsi Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Dest As LongByVal Source As StringByVal Size As Long)
Private Declare 
Sub CastToObject Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByRef Dest As ObjectByRef Source As LongByVal Size As Long)

Private Const 
SIZEOF_PTR32              As Long = &H4
Private Const PAGE_EXECUTE_RW           As Long = &H40
Private Const MEM_RESERVE_AND_COMMIT    As Long = &H3000
Private Const ERR_OUT_OF_MEMORY         As Long = &H7

Private Type IDispatchVTable
    QueryInterface 
As Long
    AddRef 
As Long
    Release 
As Long
    GetTypeInfoCount 
As Long
    GetTypeInfo 
As Long
    GetIDsOfNames 
As Long
    Invoke 
As Long
End Type

Public Function NewMouseHook(ByRef Form As Access.Form) As Object

    Dim NativeCode 
As String
    Dim Kernel32Handle 
As Long
    Dim GetProcAddressPtr 
As Long
    Dim MouseHookAddr 
As Long
    Dim MouseHookLoader 
As Object
    Dim LoaderVTable 
As IDispatchVTable
            
    NativeCode 
_
            
"XYQPSWQ[T_S\\[S\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- %uUPXX-%ueeT[PXX-E%%ePXX-uu0E-uu0EPXX-eeE%PXX-%e%uPXX-eeE PXX-%eE PXXX@@fX<0tF4+&4+2'&,V/PCp@-''2V/5+1''3V/ys 1S CCCuRfI>_ltcDPC@KCQcBnIAGBqcDPO@GBE@KCqc@YMQHUqp@dQ^AAAAGBUBISExD]MQQ=OYHAQ@\EAA@eiQDeiQHMIqFeiQLMIqHeiQPMIqHeiQTMIqHeiQXucOAAAAMcY^AAAAIsEHDEQCAeE@AeEC?GGCPCXM@BeqDAAoAAEA@KMC@azC@IAaBB@Ax[AABAiqXAqa<QCC@UFLwREHTIAA@AA\jmIPdqpaxBA\\mITdQqcRmiEMKX^AAAAf\MAIAQcP  TKKp>RPQM@JMH@azA@IAaBRCAHAAA@qjE@AA>JAAAxnAA@qCB@AADMAAAtuAA@QTB@AAlNAAAhAAA@UtclNIpt^]P<[VPXKpcEp>bPpQcU ?bM ? ypCAuPqM@n_LKWDBCkoAtTPajbaA@AQ\MmYRxBY_tAQ\DMBqkbp>uPp>u@p>upq>u pcU ??rpscM ??QPucevdqPAAePWtclNIppbG<AAAAhB L@AQWIWE>sA]cE ?bU ?bMpnpDEpU?WE?KWE?KWD>FRaAU<_PxnYRxnYP<[M@Hmy>E ?bU ?bMpnpDE@z?WE?KWE?KWD>FRaAS<_PxnYRxnYP<[M@HMy>E ?bU ?bMpnpDEP^?WE?KWE?KWD>FRaAT=_PxnYRxnYP<[M@HAq>E ?bU ?bMpnpDEP\?WE?KWE?KWD>FRaAK=_PxnYRxnYP<[M@Haz>E ?bU ?bMpnpDE @?WE?KWE?KWD>FRaA@<_PxnYRxnYP<[M@HAq>E ?bU ?bMpnpDE@a?WE?KWE?KWD>FRaAY<_PxnYRxnYP<[M@Hut>E ?b" _
            
"U ?bMpnpDEpW?WE?KWE?KWD>FRaAB>_PxnYRxnYP<[M@Hqq>E ?bU ?bMpnpDE@A?WE?KWE?KWD>FRaAK?_PxnYRxnYP<[M@HUt>E ?bU ?bMpnpDE@B?WE?KWE?KWD>FRaAC?_PxnYRxnYP<[M@HI=?E ?bU ?bMpnpDE@@?WE?KWE?KWD>FRaAK?_PxnYRxnYP<[M@HIp>E ?bU ?bMpnpDEPc?WE?KWE?KWD>FRaAU<_PxnYRxnYP<[M@Hq>?E ?bU ?bMpnpDEpa?WE?KWE?KWD>FRaAz<_PxnYRxnYP<[M@HQq>E ?bU ?bMpnpDE@A?WE?KWE?KWD>FRaAu<_PxnYRxnYP<[M@Hip>E ?bU ?bMpnpDEPo?WE?KWE?KWD>FRaAC=_PxnYRxnYP<[M@HAq>E ?bU ?bMpnpDE@A?WE?KWE?KWD>FRaA@=_PxnYRxnYP<[M@Hmy>E ?bU ?bMpnpDEPP?WE?KWE?KWD>FRaAL=_PxnYRxnYP<[M@Hey>E ?bU ?bMpnpDEpq?WE?KWE?KWD>FRaAC?_PxnYRxnYP<[M@HA=?E ?bU ?bMpnpDE@B?WE?KWE?KWD>FRaAy=_PxnYRxnYP<[M@Hiu>E ?bU ?bMpnpDE@C?WE?KWE?KWD>FRaAt<_PxnYRxnYP<[M@Haq>E ?bU ?bMpnpDEPA?WE?KWE?KWD>FRaAX=_PxnYRxnYP<[M@HMy>E ?bU ?bMpnpDE@q?WE?KWE?KWD>FRaAD=_PxnYRxnYP<[M@HEu>E ?bU ?bMpnpDEp;?WE?KWE?KWD>FRaAs>_PxnYRxnYP<[M@HMy>E ?bU ?bMpnpDE ^?WE?KWE?KWD>FRaAD=_PxnYRxnYP<[M@HAq>E ?bU ?bMpnpDEP\?WE?KWE?KWD>FRaAF=_PxnYRxnYP<[M@Hmy>E ?bU ?bMpnpDEPR?WE?KWE?KWD>FRaAL=_PxnYRxnYP<[M@" _
            
"Hey>E ?bU ?bMpnpDE R?WE?KWE?KWD>FRaAD=_PxNRsIwE<ifL@@Aq[EPNFACMNs^EAIWE=KWD?KwE>FRQEK?_PxnYPxnYT<[M@Buu>E ?bM ?bEpnpDaAE?WE?KWD?KwE>FRQEA?_PxnYPxnYT<[M@Bev>E ?bM ?bEpnpDaAA?WE?KWD=JkAaa>?bE ?bUpNcLIq>E ?bM@>bAEM;HQs>KWD?KwE>HSQE?WE?KWE=KCPqjB@ab>?bM ?bEpNcTaq>E ?bU@>bJE];XAYy?oYPxnYT<cIBB=_PxnYRxnYP<[M@HUv>E ?bU ?bMpnpDEpN?WE?KWE?KWD>FRaAA?_PxnYRxnYP<[M@Hev>E ?bU ?bMpnpDE@@?WE?KWE=JCD@@K??KwE?KWE>HS@C?WE?KWD=KkE@AfOC@G??KWE?KWD>HsaA?WE?KwE=KGE@AbOEd=?bU ?bMpNcDEp>E ?bE@>bPPQqjb@ab>?bM ?bEpNcTaq>E ?bU ?bMpnpDEP\?WE?KWE?KWD>FRaAv=_PxnYRxnYP<[M@HEy>E ?bU ?bMpnpDEP_?WE?KWE?KWD>FRaAH=_PxnYRpjYQHQs>KWD?KwE>HSQE?WE?KWE=KCDCAjOC@K??KwE?KWE>HS@C?WE?KWD=KkECAfOE@G??KWE?KWD>HsaA?WE?KwE=KGECAbOGd=?bU ?bMpNcDEp>E ?bE ?bUpnpDIQ\?WE?KwE?KWE>FRACm=_PxnYTxnYR<[M@QEy>E ?bE ?bUpnpDIQ_?WE?KwE?KWE>FRACL=_PxnYTpjiSLAYy?oYPxnYT<cIBB=_PxnYRpnYQLEM;HQs>KWD?KwE>HSQE?WE?KWE=KCDBAjOE@K??KwE?KWE>HS@C?WE?KWD=KkEBAfOG@G??KWE?KWD>HsaA?WE?KwE?KWE>FRACu<_PxnYTxnYR<[M@QQs>E ?bE ?bUpnpDIqc?WE?KwE?KWE>" _
            
"FRACE<_PxnYTxnYR<[M@Qq>?E ?bE ?bUpnpDIqc?WE?KwE?KWE>FRACP<_PxnYTxnYR<[M@QQq>E ?bE ?bUpnpDIQa?WE?KwE?KWE>FRACB>_PxnYTtnisAJ?@kElcDUHRs^EAABoAd=?bU ?bMpNcDEp>E ?bEP>bPFMyCmcqKsQ LL>Q@E]yBE]?HAYy?oYPxnYT<cIBB=_PxnYRtnYqAF?@ka=bTuIRs^EAAJoAAjNE@K??KwE?KWE>HS@C?WE?KWD<Kk]qbNqKQnI@Usu=G@Qq KQqxb@H?oYTxnYR<cI@Q=_PxnYPxnYT<[M@Bmy>E ?bM ?bEpnpDaQR?WE?KWD?KwE>FRQET=_PxnYPxnYT<[M@Bey>E ?bM ?bEpnpDaQE?WE?KWD?KwE>FRQEK?_PxnYPxnYT<[M@BUu>E ?bM ?bEpnpDaAD?WE?KWD?KwE>FRQEK?_PxnYPxnYT<[M@BAp>E ?bM ?bEpnpDaaU?WE?KWD?KwE>FRQEK?_PxnYPxnYT<[M@Biq>E ?bM ?bEpnpDaq>?WE?KWD?KwE>FRQEQ<_PxnYPxnYT<[M@BQq>E ?bM ?bEpnpDaqM?WE?KWD?KwE>FRQE@>_PxnYPxnYT<[M@Bet>E ?bM ?bEpnpDaQV?WE?KWD?KwE>FRQE[<_PxnYPxnYT<[M@BI=?E ?bM ?bEpnpDaAB?WE?KWD?KwE>FRQE@=_Px>_PtnYPtnR@XG?Q@= aXm>??oYTxnYR<[M@Qmy>E ?bE ?bUpnpDIQR?WE?KwE?KWE>FRACT=_PxnYTxnYR<[M@Q]=?E ?bE ?bUpnpDIQA?WE?KwE?KWE>FRAC@=_PxnYTxnYR<[M@QAq>E ?bE ?bUpnpDIAA?WE?KwE?KWE>FRAC@=_PxnYTxnYR<[M@Qaz>E ?bE ?bUpnpDIaA?WE?KwE?KWE>FRAC@<_PxnYTxnYR<[M@QAq>E ?bE ?b" _
            
"UpnpDIAa?WE?KwE?KWE>FRACK?_PxnYTxnYR<[M@QA=?E ?bE ?bUpnpDIqc?WE?KwE?KWE>FRAC@>_PxnYTxnYR<[M@Qet>E ?bE ?bUpnpDIQV?WE?KwE?KWE>FRAC[<_PxnYTxnYR<[M@QI=?E ?bE ?bUpnpDIAB?WE?KwE?KWE>FRAC@=_PxnYTxnYR<[M@QAx>E ?bEp>bevtqUlIzQlYPHMIqDmIEIWD>KwE>CgF@@UVCKWECKWD>IKE@KC=b@nYR<oYA?GQW]HM@@AHePOTTKs?TCwFD@UvCxKAQ@AYW]ldqLAqcUpqaBRqcReYT<Oi_DAQ\ZezA@AAAKWEBIO= @rQOJ @\HEAGCCM@Al?<CkF@@Uf@KwEBIkE@KwEEAgFA@AAA@UvNAgF@@AAA@UfLAgFC@BAA@UVJAgFB@AAAFTFHKWE>KCD@AKMA@AAAKwEDIGpcEPpcPItcJ=_UDMBqYttWBrAAKwEEAgFA@QaA@UvNAgF@@AAA@UfLAgFC@BAA@UVJAgFB@AAAFTFHKWE>KCD@AKMA@AAAKwEDIGpcEPpcPItcJ=_UDMBqYttWBrAAKwEDGFAA@AAAxKAQ@Ayc@nIqYttWBrAAPWtclFtcE pa@RqcPeYT<oYR<OY_DAQ\ImYPHmYT<giQDmIqKC=bMp>bA=_AYtdqDAAePCXTKs? DR>TKWECCCM@KCPcUp>bMp> yPAAudqcE pcUp^cBPqcMp>?ImYP<OIO@=P aCAA@mYT<Oi_LAqBDSHA@AqcMp>bApqaxpCAt rcUp>bJpq>qpc[<oYP<oIUL=o]pmYR<oYQL=OUHlYT<oiSLMBqIGEJKWD>KkEBCgBAtxqcEp>bPpqcJEtcA=OUHmYT<oiSLmYQ@dYPxnYT<oiSDEY;DFAA@eYRtnYP<?O]LmYT<oiSLmYAPlIE?KDDKWE?KwE<Is_V[LIpDaGA@CAAj@QUS<OyKC=b@nYR" _
            
"<oYA[lYx]HM@@AHeUlIzQlYPHMIqDmIEIWD>KC=b@bZA@@AaYtdqHAAePCXTKs_UKWECCCM@KCPcUp>b@nIqxGAQ@AYW]HME@AHePWtclFtcE pa@RqcPeYT<OY^TEA\JaZA@@AainRA@AqcU@pcJYwayeE\KmYPPmIEfLiOiTFXKwEEKGaXCcfANPFBKWDEKkaXCgfAnTFRKWEEKC YCkF@IPFBKwEEKGaXCcF@iTFLKWDEKkaXCgf@TPFBKWEEKC YCkf@tTFFKwEEKGaXCcFC@UFEKWDFGJQA@AAAsA];ABAA@mYTPmiCfLYOSPvBKWEEKC YCkr]OUYe@AAAKwEEKGaXCcfACPFBKWDEKkaXCgfAcTV_KWEEKC YCkF@RPFBKwEEKGaXCcF@rTVYKWDEKkaXCgf@OPFBKWEEKC YCkf@oTVSKwEEKGaXCcFCLPFBKWDEKkaXCgFClTVMKWEEKC YCkfCLPFBKwEEKGaXCcfClTVGKWDEKkaXCgFB@UVBKWEFGBaA@AAAsA=zVmYT\]mA?????cj@@IAakZqc@nIqsA]W]HMG@AXTKs? Db=bE pa@RqcPeYT<OY^LEqBEkiA@AqcMppay pAthAoNAaA@g_uCAAACwFI@QFCKWDIf\mAAAqcMppcAYNQaAE\OmYT\miCKGEKKCPcU ?zKmYR\mYAKCDKIWD?KwEFKGa<@D@Qt<pcUppcJmYQXmIEIWD<knqcMppcAmIUXeYTtnYR<OYqnDt>u ??UP^cE@>bEp> @>GU?WD=IWEzKWD>AK] @AAAR<_TpfYPhnYR<GYqNCAA@Et>up??UP^cEP_bE@OUjDq>UPo[PlYT KtcJ=_ULmYT<giQLmYP<Wag@AAAP<_TpnYR<oYULeiQdmYP<WQi@AAAPlYR<oYQL=O]d=_TtnYT<oiSLeYQDlYP<WQm@AAAPlYT<oiSL=_]d=_TtnYT<oiSLeYQHlYP" _
            
"<oIQLMbuICDKse]cMp<bEppcPeYTXnYRX>plAubA@@AA?E@\ALI;BQFMHPVDCcoBtHu;ZtsA@@AAtHpahzA\AlORKWDwKkECIwEvkFucE =bP pcJeYR\nOLKWEwO=KUHeYT\nOKKwEwKGECO=KEIWDvkjpcM =L@jYQHeYP\n_BKWDwKkECsAmcAeYP\nYT<oiSLmYP\fYQpmYT<oiSLY]QtEqcEp^@@BAA@At>u ??UP>bUp>bJpQcA@ucEp>bPpqcM@_cJmYP<oIULmYRpfiS<lYP<oIULmYRtfiSxmYP<oIULmYRxfiSXmYP<oIULmYRlfiS\mYP<oIULmYRhfiS lYP<oIULmYRHeiShmYPHmIEKkEFIwEtsA]cE@<bUP<@U@\azYVPXKP\MmYRTNQRPnYP<gYAkrq>E@\a=ALs@AAA<e<?uPl[<oYT<oiSL=_]pmYP<oIUL=oUHlYR<oYULeiQlMBqi>UA@AQ;MDAA@MY^LIqBEOUA@AaXCwFGBQfBfLY^XMA\GYwa=aPAuxucMppay @AthAoNAaA@gOKAAAACwFI@QFHKWDIf\mAKAqcMp>bApAaxPBAtTqaJ>?zBMbuKWEIfdIUHmoCx;@ABAY;tBAA@MBqivOA@AaXCwFGD=P UBAA@mYT\Mi_HEA\JajB@IAai>LA@AqMRfYTLnYR\mYAIWEsKWDsO]jCAgnA@@AA?Y@\LLY;BQvOIPFICgOCtdwaiZA\Hlo_Ag?@@@AAt\paibA\aLY;FQVQkZwcE <bP PcUp=z[lYRHnYQHmIEIWDrkzucM <C?FECIWErkJucU <bJ pB?FQcEp=ztmYTHNRsJkECIwErk^scE <bP pMIjiCIwErkbpcE <C?BDCIWDrkrqcM <bA pB?BPcUp= =qMAOUXqCG_AKWE>KCDBHkELsA=zMazA@IAakZqc@nIqsA=bevdqdAAePCHA@AAA@AAA@iAA" _
            
"@AAA@AAAC@qZ@AFAy@a]@eGAg@A[@QFA @qT@EGAy@aZ@UGA @AU@aGAi@AZ@qGAi@A]@MFA @qJ@ACAi@AT@UGAc@A[@ACAM@QY@MFAt@QX@IFAs@AI@IBApAAM@aBA@AAA@]UXttuZdTFZe TYnPGZeDEAOpUPsIBAOpUPATF\sIBAC<vPePVRapGZoLGAULTPRLbM@MUYlpwTixGXo\FUr<vYA@qUePvTixGXo\FRoxwXA@aTiHF\uDGZFHVXe@AA0"
 
           
    
' Allocate the executable memory for the object
        MouseHookAddr = VirtualAlloc(0, Len(NativeCode), MEM_RESERVE_AND_COMMIT, PAGE_EXECUTE_RW)

    If MouseHookAddr <> 0 Then
    
        ' 
Copy the x86 native code into the allocated memory
            Call CopyMemoryAnsi
(MouseHookAddrNativeCodeLen(NativeCode))
 
             
        
' Force the memory address into an Object variable (also triggers the shell code)
            LoaderVTable.QueryInterface = MouseHookAddr
            Call CastToObject(MouseHookLoader, VarPtr(VarPtr(LoaderVTable)), SIZEOF_PTR32)
            If Not TypeOf MouseHookLoader Is VBA.Collection Then
                Set NewMouseHook = (MouseHookLoader)
                Set MouseHookLoader = Nothing
            End If
            
        ' 
Initialize our COM object
            Kernel32Handle 
GetModuleHandleA("kernel32")
 
           GetProcAddressPtr GetProcAddress(Kernel32Handle"GetProcAddress")
 
           Call NewMouseHook.Init(Kernel32HandleGetProcAddressPtrForm.hwnd)
 
           
         Disable the scroll wheel by 
default.
 
           NewMouseHook.Scroll False
        
    Else
    
        Err
.Raise ERR_OUT_OF_MEMORY
    
    End 
If
 
   
End 
Function 

      Tại form muốn vô hiệu hoá nút chuột xử lý code event Form_Load hoặc Form_Open như sau:

Mã PHP:
Option Compare Database

Private MouseHook As Object
    
Private Sub Form_Load()
 
   Set MouseHook NewMouseHook(Me)
 
   MouseHook.Scroll False
End Sub 

Với 2 đoạn mã này Form sẽ lạnh lùng làm đơ nút chuột, khi xoay không bị chạy record
demo

In mục này

Wink Phần mềm quản lý quầy thuốc bán lẻ
Viết bởi: windvivu - 03-07-15, 02:43 AM - Thư Viện Ứng Dụng - Bài trả lời (4)

Chào các bạn, lang thang trên mạng tìm phần mềm quản lý quầy thuốc, tôi thấy có phần mềm này khá hay. Giao diện đẹp, các cửa sổ thông báo thuần việt. Nhất là có chức năng phân quyền nữa. Không biết các bạn đánh giá thế nào. Phù hợp với quầy thuốc nhỏ lẻ.
[Hình: a7.png]
Hiện tại tác giả đang chia sẻ cho cộng đồng nhà thuốc tại đây http://manaphar.info , viết bằng access 2003 (có vẻ hơi lỗi thời).
Link tải về

Nhân tiện đây tôi có ý tưởng này là đưa file mdb lên máy chủ đám mây nào đó, rồi file mde còn lại chứa các form nằm tại máy cá nhân, truy cập lên file mdb đó. Như vậy sẽ rất tiện, không biết có thực hiẹn được không, hay có cách nào tương tự đại loại thế. Như vậy có thể ngồi nhà biết được tình hình hoạt động ở cửa hàng

In mục này

Sad Không chọn được DAO 3.6 Object
Viết bởi: conmeocon - 02-07-15, 01:19 PM - Thủ thuật VBA - Bài trả lời (3)

Nhờ cao thủ giúp đỡ, mình chọn thư viện DAO 3.6 Object Libary thì bị báo lỗi,
Hiện 1 thông báo: "Name conflicts with existing module, project, or object library"
Nhờ được hướng dẫn giúp đỡ khắc phục

In mục này